معرفی

مشخصات فردی

حسن توکلی

نام - نام خانوادگی : حسن   توکلی

پست الکترونیکی : h_tavakoli@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک - گرایش حالت جامد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک پزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیوفیزیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی برق - گروه مهندسی پزشکی

محل خدمت : دانشکده برق - گروه مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 24

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1374-11-15

حسن توکلی
حسن توکلی

محل خدمت :
    دانشکده برق - گروه مهندسی پزشکی
مرتبه علمی :
    استاد
^